Амьдрал ба Бурханы талаарх асуултын хариултууд
Амьдрал ба Бурханы талаарх асуултын хариултууд
ХУВААЛЦАХ:  

Бурханы Үгийг бие даан унших

Шинэ Гэрээн дэх Иоханы Сайн Сэдээ

1-р бүлэг Есүс—Хүн төрхөөр ирсэн Мөнхийн Эзэн (ишлэл 1, 14)
2-р бүлэг Есүсийн үйлдсэн анхны гайхамшиг—усыг дарс болгосон нь (ишлэл 11)
3-р бүлэг Хүн хэрхэн мөнхийн амьтай болох вэ? (ишлэл 15, 16)
4-р бүлэг Энэ ертөнцийн Аврагч, Мессиа (ишлэл 25, 26, 42)
5-р бүлэг Есүс бол Бурхан (ишлэл 18, 23)
6-р бүлэг Есүст итгэх нь мөнх амьтай болох нь юм (ишлэл 40, 47)
7-р бүлэг Есүс хэн байсныг хүмүүс ойлгохыг хичээсэн нь (ишлэл 25, 26,31)
8-р бүлэг Хэрхэн уучлагдаж, нүглээс чөлөөлөгдөх вэ? (ишлэл 24, 31, 32)
9-р бүлэг Есүс, төрөлхийн сохор болон оюун санаагаараа харалган хүмүүсийг эдгээсэн нь
10-р бүлэг Есүс хоньчинтой адил. Тэр хоньдынхоо төлөө амиа өгдөг (ишлэл 10, 11, 28)
11-р бүлэг Есүс найзаа дахин амьдруулсан нь. Есүсийг алахаар санаархсан нь (ишлэл 43, 48, 53)
12-р бүлэг Есүсийг алахаар тушаал авагсдаас олон хүн Түүнд итгэж байв (ишлэл 11, 42, 43)
13-р бүлэг Есүс дагалдагч нартаа бусдад үйлчилж, хайрлахыг заасан нь (ишлэл 14, 35)
14-р бүлэг Есүс бол зам, үнэн, амь – Өөрийг нь хайрлахыг хүсдэг (ишлэл 6, 21)
15-р бүлэг Есүс биднийг Өөрт нь найдахыг хүсдэг (ишлэл 5, 9, 10, 16)
16-р бүлэг Гурвал—Ариун Сүнс дагуулна. Тэр Есүсийг алдаршуулах болно (ишлэл 13, 14, 15)
17-р бүлэг Есүс загалмайд цовдлогдохынхоо өмнө Эцэгтээ хандан залбирсан нь
18-р бүлэг Есүс баривчлагдаж, Түүнээс урвасан нь
19-р бүлэг Есүс зодуулан, тохуурхагдаж, загалмай дээр цовдлогдож үхсэн, оршуулагдсан
20-р бүлэг Хадан булш нээгдсэн байсан. Есүс Мариа болон бусад дагалдагч нартаа, мөн Томаст харагдсан нь(ишлэл 6, 7, 18, 20, 27)
21-р бүлэг Есүс дагалдагч нартаа дахин үзэгдэв

 Яаж Бурхантай харилцаагаа эхлүүлэх вэ?
 Надад асуулт байна…
ХУВААЛЦАХ:  

TOP